Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Publiczne nr 4 w Pyrzycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę żywności do Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach

 1. Zamawiający:

Przedszkole Publiczne nr 4 Pyrzycach

ul. Zabytkowa 50

74-200 Pyrzyce

e-mail: pyrzycep4@wp.pl

tel/fax. 91 570 18 86

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza równowartości 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

 1. Przedmiot zamówienia:  Zakup i dostawa żywności na potrzeby przedszkola.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
 • zakup i dostawa żywności na potrzeby przedszkola,
 • zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dostawę żywności w ramach pakietów umieszczonych w poszczególnych załącznikach: formularzach ofertowo-cenowych, a mianowicie:
 1. Pieczywo (Załącznik nr 1),
 2. Artykuły spożywcze (Załącznik nr 2) ,
 3. Mięso wieprzowe i produkty mięsno – wędliniarskie, drób i produkty drobiowe (świeże) (Załącznik nr 3),
 4. Warzywa , owoce i jajka (Załącznik nr 4),
 5. Produkty mleczarskie (Załącznik nr 5)
 • Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP, GAP i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem żywności zgodnym z ISO 22000:2005.
 • Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach.
 • Artykuły rolno-spożywcze muszą być składowane i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej
 • Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikacje artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich identyfikację, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.
 • W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamacje osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność niespełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad. Wykonawca podpisuje odbiór żywności niespełniającej wymagań.
 • Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Nie dopuszcza się przyjęcia towaru bez ważnego dowodu dostawy, tj. ilości dostarczonego towaru (szt. lub kg), cen jednostkowych i wartości.
 • Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo-jakościowej odbieranej żywności.
 • Podane w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w danym roku szkolnym. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.
 • Wykonawca dostarczać będzie żywność do Zamawiającego własnym środkiem transportu spełniającym warunki zgodne z zasadami GMP/GHP (do wglądu: dopuszczenie środka transportu do przewozu żywności) na własny koszt i ryzyko w godzinach 6:30 – 9:00 następnęgo dnia po dniu złożenia zamówienia bezpośrednio do magazynu żywnościowego.
 • Dysponenci i kierowcy Wykonawcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież ochronną.
 • Dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub osobiście. W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności jaka ma być dostarczona. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby Zamawiającego, Wykonawca winien przyjąć doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji.
 • Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami prawa Żywnościowego.
 1. Warunki realizacji zadania:
 1. nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
 2. wykonawca biorący udział w postępowaniu powinien spełniać następujące warunki:
 • posiadać uprawnienia do wykonywania dostaw żywności wynikające z właściwego rejestru albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadać wiedzę i doświadczenie w dostawie żywności,
 • dysponować transportem do przewozu żywności (tych części, na które składa ofertę) odpowiadającym wymogom HACCP,
 • dysponować osobami zdolnymi do dostawy żywności.
 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 02 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 • Zamówienie będzie składane codziennie, telefonicznie lub osobiście przez osobę upoważnioną wg bieżących potrzeb Zamawiającego,
 • Termin płatności musi nie może być krótszy niż 14 dni licząc od dnia dostawy towaru i wystawienia faktury.
 1. Kryterium wyboru:
 • cena – 70%
 • jakość 30 %
 1. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty lub też dostarczyć osobiście na adres: Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Zabytkowej 50, 74-200 Pyrzyce, do dnia 23.12.2016 r. do godz. 14:00.
 2. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Pyrzycach, w dniu 23.12.2016. o godz. 14:15.
 3. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze oferty telefonicznie lub ogłosi na stronie internetowej BIP.
 4. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowo- cenowym i umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę żywności”.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 załącznik nr 1formularz asortymentowy-pieczywo.doc (DOC, 44.KB) 2016-12-14 12:59:41 44.KB 449 razy
2 załacznik nr 2 - formularz asortyment - artykuły spożywcze.doc (DOC, 96KB) 2016-12-14 13:03:12 96KB 439 razy
3 załącznik nr 3 - formularz asortymentowo - mięso.doc (DOC, 55KB) 2016-12-14 13:03:50 55KB 394 razy
4 załącznik nr 4 - forumularz asortymentowy-warzywa, owoce, jajka.doc (DOC, 92.KB) 2016-12-14 13:04:06 92.KB 433 razy
5 załącznik nr 5 - formularz asortymentowy-mleko.doc (DOC, 45KB) 2016-12-14 13:04:31 45KB 404 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sabina Litwic 14-12-2016 12:18:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sabina Litwic 14-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Sabina Litwic 14-12-2016 13:37:28