Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Publiczne nr 4 w Pyrzycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZASADY REKRUTACJI


Zarządzenie Nr 2/2023

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach na rok szkolny 2023/2024

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku-Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737) oraz uchwałą Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz Zarządzenia nr 1087/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pyrzyce, zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się do stosowania Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach na rok szkolny 2023/2024 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się do wykonania pracownikom upoważnionym do przyjmowania dokumentacji oraz Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach.

§3. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie internetowej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach

Helena Bichta

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4

W PYRZYCACH

na rok szkolny 2023/2024

Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 1. 1 Do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku od 3 - 6 lat.

 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może być większa niż 25.

 2. Dzieci niepełnosprawne (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) przyjmowane są do Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach.

 3. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Pyrzyce.

 4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 2. 1. Rodzice zapisują dziecko do przedszkola na dany rok szkolny,
tj. od 01 września do 31 sierpnia. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 2. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określonym w harmonogramie, dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

 3. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola podawana jest na tablicy ogłoszeń, BIP i stronie internetowej przedszkola.

 4. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego ”.

 5. We wniosku, o którym mowa w ust. 5, określa się kolejność do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 6. Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 7. Rodzice wypełniają tylko jeden wniosek i wraz z wymaganymi załącznikami składają w przedszkolu pierwszego wyboru - w wybranym przez siebie przedszkolu.

 8. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 9. Złożenie podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna) wniosku, jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

§ 3. 1. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor.

 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola niż liczba miejsc wolnych, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną.

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

§ 4.1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość - każdy 1 punkt:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone w uchwale Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

 1. dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczy się w systemie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie dziennym, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, za które można uzyskać: - jeden rodzic- 2 punkty, dwoje rodziców - 4 punkty;

 2. dziecko rodziców/prawnych opiekunów zamieszkujących w Gminie Pyrzyce i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla Gminy Pyrzyce, a w przypadku rolników podatek rolny - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania i rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (rodzic niepracujący, a rozliczający się wspólnie z małżonkiem nie otrzymuje punktu), za które można uzyskać: jeden rodzic - 1 punkt, dwoje rodziców - 2 punkty;

 3. dziecko z rodziny/prawnych opiekunów objętych pomocą jednostki właściwej do udzielania pomocy społecznej - potwierdzone dokumentem: oświadczenie o korzystaniu z pomocy jednostki właściwej do udzielania pomocy społecznej
  (z wyłączeniem jednorazowych świadczeń oraz świadczenia wychowawczego
  500 +), za które można uzyskać 3 punkty;

 4. dziecko, którego liczba godzin dziennego pobytu wykracza poza podstawę programową zadeklarowaną we wniosku - potwierdzone dokumentem: dane zawarte we wniosku zgłoszenia do przedszkola, za które można uzyskać: za każdą rozpoczętą godzinę - 0,5 punktu (0,5-2,5 punktu);

 5. dziecko, którego rodzic/prawny opiekun zadeklaruje we wniosku kontynuację edukacji w przedszkolu rodzeństwa kandydata - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodzica, za które można otrzymać: jedno rodzeństwo - 1 punkt, dwoje i więcej rodzeństwa - 2 punkty.

 1. W przypadku gdy liczba wniosków, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały taką sama liczbę punktów przekracza liczbę wolnych miejsc,
  o przyjęciu decyduje wcześniejsza data urodzenia dziecka.

§ 5.1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.);

 1. Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 2 - 4 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

 3. W przypadku, nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 4. Oświadczenia, o których mowa ust. § 4 ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 5 ust.1 pkt1, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Pyrzyc o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Skład Komisji Rekrutacyjnej

§ 6.1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola  zgodnie z harmonogramem.

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi trzech nauczycieli przedszkola.

 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Tryb  pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 7. Do zadań przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej należy:

   1. zwoływanie i organizacja zebrań oraz kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu,

   2. pobranie wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola,

   3. nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania.

§ 8. 1. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach.

 1. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

 2. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 9. 1 Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

  1. sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców, czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach,

  2. w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania rekrutacyjnego (należy dołączyć opis wskazujący na braki),

  3. weryfikowanie złożonych kart pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych,

  4. przygotowanie wystąpień do rodziców/prawnych opiekunów lub gminy,
   w której zamieszkuje kandydat, o potwierdzenie oświadczeń, które w ocenie członków komisji budzą wątpliwości,

  5. określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci,

  6. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  7. sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

§ 10. 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach.

 1. Listy, o których mowa w ust. 1, umieszcza się w przedszkolu na tablicy ogłoszeń. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 2. Dzień podania do publicznej wiadomości list, o której mowa w ust. 1, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 3. Listy, o których mowa w ust,1, są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów, o których mowa w § 10 ust. 1-4, w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanego w danym roku kalendarzowym.

Tryb odwoławczy

§ 11. 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 3. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca

§ 12. 1.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole, nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 1. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 2. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

Przepisy końcowe

§ 13. 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

 1. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, publicznej przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 14. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.

§ 15. Niniejszy  regulamin  podlega  ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i na stronie internetowej przedszkola.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Helena Bichta 12-01-2023 08:33:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Bichta 12-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Helena Bichta 12-01-2023 08:33:37