Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Publiczne nr 4 w Pyrzycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KLAUZULA RODO RODZICE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W PYRZYCACH

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa  dziecka jest Przedszkole Publiczne nr 4, adres: ul. Zabytkowa 50, 74-200 Pyrzyce, reprezentowane przez dyrektora przedszkola,  telefon: 91 570 18 86, mail: pyrzycep4@wp.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Jeśli ma Państwo mają pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa i Państwa  dziecka danych osobowych w zakresie działania Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Grzegorz Grenda, tel.607599313, e-mail: iodpm4p@gmail.com

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

Dane osobowe wychowanków (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

 1. Wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2018 poz. 996  ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 2. Realizacji celów związanych z promocją działań Przedszkole Publicznego nr 4 w Pyrzycach poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków wychowanków – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

 

 

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dostęp do danych osobowych wychowanków wewnątrz struktury organizacyjnej Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, naszej gazetce lub kronice, naszych oficjalnych stronach internetowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Przedszkole Publiczne nr 4 w Pyrzycach przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

W związku z nauką w Przedszkolu, Przedszkole Publiczne nr 4 w Pyrzycach może przetwarzać w szczególności następujące dane wychowanków:

L.p.

Kategorie danych

Podstawa prawna

 1.  

Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.

 1.  

Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych)

 1.  

Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 4. 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.

 1.  

Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.

 

 1.  

Informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka

 1.  

Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju

 1.  

Informacje o wynikach dziecka w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach

 1.  

Imię, nazwisko, oddział, wyniki dziecka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video naszych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń publikowane przez Przedszkole

Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych wychowanków

 

PRAWO DOSTĘPU

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo:

 1.  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

PRAWO DO SKARGI

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych wychowanków opisanych w rubryce 1-7 jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Pyrzycach. Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 8 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych wychowanków. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sabina Litwic 04-03-2019 11:24:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sabina Litwic 04-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Sabina Litwic 05-11-2019 10:08:16